ASSEMBLEA

L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Els membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea.

Els seus acords, vàlidament adoptats, obliguen a tothom, inclosos els absents, els qui en discrepen i els presents que s’hagin abstingut de votar.

X