Missió, visió i valors

L’Associació Amisol és una entitat privada, sense ànim de lucre, que va ser creada l’any 1976 per tal de vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i les seves famílies, sense excloure altres tipus de discapacitat sempre que es disposi dels recursos adients.

Missió

La Missió de l’entitat és treballar per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i les seves famílies al llarg de la seva trajectòria vital, creant i gestionant els serveis i els suports necessaris.

Visió

Volem ser una organització de referència al territori pel que fa a l’atenció de les persones amb discapacitat, garantint els seus drets i deures i potenciant la participació de les decisions de la seva pròpia vida.

Valors

Compromís amb les persones. L’atenció a les persones amb discapacitat i a les seves famílies, promovent l’autonomia i la igualtat d’oportunitats.

Professionalitat i responsabilitat. La reflexió, el rigor, la responsabilitat i la participació, fomentant la transversalitat interna entre àmbits, equips i persones.

Qualitat i millora contínua. En els serveis, prestant atenció de qualitat i eficiència. En el mercat, aconseguint la satisfacció dels clients amb productes de qualitat i amb valor social afegit.

Transparència. Claredat en l’exercici de les funcions, garantint l’accés a la informació.

Implicació amb el territori.Treballant per l’entesa i l’acord amb les administracions locals, entitats i empreses, per tal de cercar la millora del territori i el respecte al medi ambient.

Els objectius, establerts en els estatuts, fan referència a tot allò que requereixin les persones amb discapacitat i les seves famílies: creació i gestió de centres i serveis, millora de la qualitat de vida, orientació i suport, formació, recursos, reivindicacions o altres necessitats que puguin sorgir.

L’entitat disposa d’un Codi Ètic i de Conducta que identifica i defineix el model d’actuació i els valors que l’Associació Amisol vol acomplir en l’exercici de tota la seva activitat. En definitiva, es un recull descriptiu de la seva orientació ètica i del funcionament intern i extern de la seva activitat.

X