TANCAMENT 2021

INGRESSOS

(+31,69% respecte el 2020)

100%

TOTAL INGRESSOS

3.204.092,18€

39%

Vendes de productes i serveis

1.243.032,50€

31%

Concertació de serveis

977.526,83€

22.26%

Subvencions

713.264,10€

6.23%

Quotes serveis i socis/es

199.568,28€

2.21%

Altres ingressos

70.700,50€

DESPESES

(+33,18% respecte el 2020)

100%

TOTAL DESPESES

3.312.680,96€

65.07%

Despeses de personal

2.155.616,35€

21.23%

Compres

703.234,66€

12%

Despeses d'explotació

375.919,10€

2.34%

Amortitzacions

77.601,19€

0.01%

Despeses financeres

309,66€

X