PRESSUPOST 2020

(+1% respecte 2019)

INGRESSOS

100%

TOTAL INGRESSOS

3.080.000€

71%

Vendes i prestació de serveis

2.200.000€

26%

Quotes i subvencions

810.000€

3%

Altres ingressos

70.000€

DESPESES

100%

TOTAL DESPESES

3.080.000€

66%

Personal

2.050.000€

22%

Compres

670.000€

11%

Serveis exteriors

330.000€

1%

Altres despeses

30.000€

X