PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

100%

TOTAL INGRESSOS

3.316.880,00€

38.76%

Vendes i prestació de serveis

1.285.520,00€

56%

Quotes i subvencions

1.857.270,00€

5.25%

Altres ingressos

174.090,00€

DESPESES

100%

TOTAL DESPESES

3.316.880,00€

68.29%

Personal

2.265.000,00€

19.50%

Compres

646.680,00€

9,8%

Despeses d'explotació i financeres

324.780,00€

2,42%

Amortitzacions

80.420,00€

X