PRESSUPOST 2021

INGRESSOS

100%

TOTAL INGRESSOS

2.866.500€

75,14%

Vendes i prestació de serveis

2.154.000€

22,48%

Quotes i subvencions

644.500€

2,37%

Altres ingressos

68.000€

DESPESES

100%

TOTAL DESPESES

2.866.500€

62,31%

Personal

1.786.000€

24,25%

Compres

695.200€

6,998%

Serveis exteriors

200.600€

6,44%

Altres despeses

184.700€

X