Igualtat

El principi d’igualtat de tracte i no-discriminació entre dones i homes suposa l’absència de tot tipus de discriminació per raó de sexe, o qualsevol altra condició o  circumstància personal o social vinculada al sexe.

Aquest és un principi fonamental pel que cal lluitar, ja que les desigualtats entre homes i dones es fan evidents en tots els àmbits de la vida i en tots els col·lectius. Per aquest motiu, l’Associació Amisol ha adquirit el compromís de realitzar diferents accions per tal de contribuir a fomentar el principi d’igualtat, i fent especial incidència a les particularitats del col·lectiu de persones amb discapacitat.

PLA IGUALTAT

L’Associació Amisol és una entitat sensibilitzada en la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, i ha adquirit el compromís d’elaborar el seu tercer Pla d’Igualtat d’oportunitats entre homes i dones 2021-2023, establint la igualtat com un principi estratègic de la política corporativa i de recursos humans, d’acord amb la definició establerta a la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. El primer pla es va elaborar l’any 2009, i el 2011 es van finalitzar les accions i l’avaluació dels resultats.

 

En aquest nou pla s’han definit accions que treballaran tant des de la cultura i gestió organitzativa, com de la comunicació, les condicions laborals, o la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, entre d’altres. En aquest pla s’ha continuat amb les mesures d’actuació en favor de la igualtat en les persones amb discapacitat, i per lluitar contra la doble discriminació que pateixen les dones d’aquest col·lectiu. Aquest tema es treballa de forma transversal en tots els àmbits d’actuació.

PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE

L’Associació Amisol ha elaborat un Protocol per a la prevenció d’assetjament sexual o per raó de sexe, en el qual s’indiquen els canals i els processos a seguir en cas que es detectés una situació d’assetjament a la nostra associació. És un protocol que contempla a totes les persones que en formem part, i per tant també inclou l’abordatge en el cas que es veiés afectada una persona amb discapacitat de la nostra entitat.

DONA I DISCAPACITAT

El col·lectiu de dones amb discapacitat pateix el que s’anomena una doble discriminació, pel fet de ser dones i pel fet de tenir discapacitat. Aquesta doble discriminació afecta a tots els àmbits de la vida de la persona: educatiu, laboral, social familiar, de salut, etc. Creiem que és important la visibilització i l’estudi d’aquesta problemàtica.

S’han realitzat alguns estudis i publicacions:

• DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD. Informe España 2018: Especial relevancia en cuanto a la protección, promoción y garantía del derecho al Trabajo digno. María Laura Serra. Delegada de Derechos Humanos de la Fundación CERMI Mujeres 2019.

• DONA AMB DISCAPACITAT. DOBLE DISCRIMINACIÓ. Monogràfic #12. Observatori de la Discapacitat Física. Barcelona, agost 2018.

• FENT CAMINS PLANERS. PROJECTE PILOT PER A LA DETECCIÓ DELS OBSTACLES I OPORTUNITATS EN EL CAMÍ CAP A LA INSERCIÓ LABORAL DE LES DONES AMB DISCAPACITAT. Federació Allem Lleida, 2010

• GÈNERE I DIVERSITAT FUNCIONAL. UNA VIOLÈNCIA INVISIBLE. Ciutats i Persones. Maria Freixanet Mateo (coord.). Institut de Ciències Polítiques i Socials, Barcelona. 2015

 INDICADORES DE EXCLUSIÓN SOCIAL DE MUJER Y DISCAPACIDAD. Cristóbal, Virginia; Pujol, Joan; Riu, Mª Carme; Sanz, Jordi; Torres, Helena. Barcelona, Associació Dones No Estàndards en col·laboració amb el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales i la Universitat Autònoma de Barcelona.

 LA DISCRIMINACIÓ EN CONTRA DE LES DONES AMB DISCAPACITAT. Segona conferència europea de ministres responsables de les polítiques d’integració de les persones amb discapacitat. Institut català de les dones. Màlaga 2003.

LAS MUJERES CON DISCAPACIDAD EN EL ÁMBITO RURAL EN ESPAÑA. Estudio realitzado por: Esther Castellanos Torres, Consultora de la Fundación CERMI Mujeres. Observatorio Estatal de la Discapacidad. 2018.

GUIA DE RECOMANACIONS

Des de l’Associació Amisol hem elaborat una guia per a professionals on es planteja la situació de les dones amb discapacitat i les dificultats amb les que es troben amb els diferents àmbits de la seva vida. També inclou un seguit de recomanacions per tal de garantir la no discriminació i afavorir la igualtat d’oportunitats en les dones amb discapacitat.

Amb la col·laboració de l’Institut Català de les Dones

X