Marc Legal

Relacionat amb la forma jurídica

L’Associació Amisol es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i pels seus estatuts.
Està inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 191 de la secció primera de la demarcació de Lleida i en el llibre de registre d’Entitats del Departament de Benestar Social i Família amb el número E00847.
Té la declaració d’utilitat pública, número nacional 16.061 amb data del 22 de febrer de 2000.
Està reconeguda pel Ministeri d’Interior com a Associació d’utilitat pública, número nacional 16.061 amb data del 22 de febrer del 2000.
S’acull a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

Relacionat amb “ les bones pràctiques”

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i Llei orgànica 1/2015, del 30 de març, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones.

Relacionat amb la missió

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Real Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Relacionat amb el centre especial de treball

Reial Decret 1368/1985 de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels que treballen en centres especialitzats d’ocupació de disminuïts.
Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials d’Ocupació definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social del Minusvàlid.
Reial Decret 469/2006 de 21 d’abril pel qual es regulen les unitats de suport a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET.
Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació.

Relacionat amb els serveis assistencials

Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució. ( Ocupacional)
Decret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució. (SOI)
Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. (CDIAP)
Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. (Llar – Residència)

Estatuts

ESTATUTS
Els Estatuts de l’Associació Amisol regeixen els següents aspectes de l’entitat:

 

FINS DE L’ASSOCIACIÓ
És missió de l’Associació vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual. Oferir tota mena de serveis i suports que els permetin assolir el màxim desenvolupament humà, la plena inclusió social i la millora de la qualitat de vida basada en la seva realització personal, així com, també, atendre i acompanyar les seves famílies.
Encara que la voluntat de l’Associació ha estat i continua  sent l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, es poden atendre persones amb altres tipus de discapacitats, sempre que l’entitat disposi de recursos adients i de serveis adaptats a les seves necessitats.

 

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques majors d’edat, amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, privades o públiques, que ho desitgin, sempre que les seves normes no excloguin la possibilitat de formar part d’una associació.  El nomenament de soci o sòcia podrà aconseguir-se a través d’una sol·licitud prèvia per escrit a  la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.
En el supòsit de persones associades que tinguin una sentència d’incapacitació legal, exerciran els seus drets a través dels seus representats legals, tutors o tutores, d’acord amb els termes de la sentència en cada cas.

 

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació. Els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres s’elegeixen a l’Assemblea General.

 

RÈGIM ECONÒMIC
Els recursos de l’Associació seran les quotes periòdiques dels socis, els donatius, les subvencions, les rendes del patrimoni i altres ingressos que puguin obtenir-se.

Convenis

CONVENIS
L’Associació Amisol es regeix pels següents convenis:

Conveni CDIAP

Conveni Llar – Residència

Conveni Tallers

X