Marc Legal

Relacionat amb la forma jurídica

L’Associació Amisol es regeix per la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació i la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del Llibre Tercer del Codi Civil de Catalunya i pels seus estatuts.
Esta inscrita en el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya amb el numero 191 de la secció primera de la demarcació de Lleida i en el llibre de registre d’Entitats del Departament de Benestar Social i Família amb el numero E00847.
Té la declaració d’utilitat pública, número nacional 16.061 de data 22 de febrer de 2000.
Està reconeguda pel Ministeri d’Interior com a Associació d’utilitat pública, número nacional 16.061 amb data del 22 de febrer del 2000.
S’acull a la Llei 49/2002, del 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals del mecenatge.

Relacionat amb “ les bones pràctiques”

Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre i Llei orgànica 1/2015, del 30 de març, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones.

Relacionat amb la missió

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació dels sistema català de serveis socials.
Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
Llei 12/2007 de l’11 d’octubre, de Serveis Socials.
Decret 142/2010, de l’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
Real Decret Legislatiu 1/2013, del 29 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.

Relacionat amb el centre especial de treball

Reial Decret 1368/1985 de 17 de juliol, que regula la relació laboral de caràcter especial dels que treballen en centres especialitzats d’ocupació de disminuïts.
Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament dels Centres Especials d’Ocupació definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’Integració Social del Minusvàlid.
Reial Decret 469/2006 de 21 d’abril pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc dels serveis d’ajustament personal i social dels CET.
Decret 63/2015, de 28 d’abril, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació.

Relacionat amb els serveis assistencials

Decret 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució. ( Ocupacional)
Decret 336/1995, de 28 de desembre, pel qual es regula el Servei Ocupacional d’Inserció en els centres ocupacionals per a persones amb disminució. (SOI)
Decret 261/2003, de 21 d’octubre, pel qual es regulen els serveis d’atenció precoç. (CDIAP)
Decret 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat. (Llar – Residència)

Estatuts

ESTATUTS
Els Estatuts de l’Associació Amisol regeixen els següents aspectes de l’entitat:

 

FINS DE L’ASSOCIACIÓ
És missió de l’Associació vetllar per l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual; oferir tota mena de serveis i suports que els permetin assolir el màxim desenvolupament humà, la plena inclusió social i la millora de la qualitat de vida basada en la seva realització personal, així com, també, atendre i acompanyar les seves famílies.
Encara que la voluntat de l’Associació ha estat i continua  sent l’atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, es poden atendre persones amb altres tipus de discapacitats, sempre que l’entitat disposi de recursos adients i de serveis adaptats a les seves necessitats.

 

MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ
Poden formar part de l’Associació totes les persones físiques majors d’edat, amb capacitat d’obrar i les persones jurídiques, privades o públiques, que ho desitgin, sempre que les seves normes no excloguin la possibilitat de formar part d’una associació.  El nomenament de soci o sòcia podrà aconseguir-se prèvia sol·licitud per escrit a  la Junta Directiva, la qual prendrà una decisió sobre això i la comunicarà a l’Assemblea General més immediata.
En cas de persones associades que tinguin una sentència d’incapacitació legal, exerciran els seus drets a través dels seus representats legals, tutors o tutores, d’acord amb els termes de la sentència en cada cas.

 

ÒRGANS DE GOVERN DE L’ASSOCIACIÓ

Assemblea General
L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.

Junta Directiva
La Junta Directiva és l’òrgan que regeix, administra i representa l’Associació. Els membres s’elegeixen en l’Assemblea General.

 

RÈGIM ECONÒMIC
Els recursos de l’Associació serán les quotes periòdiques dels socis, els donatius, les subvencions, les rendes del patrimoni i altres ingressos que puguin obtenir-se.

Convenis

CONVENIS
L’Associació Amisol es regeix pels següents convenis:

Conveni CDIAP

Conveni Llar – Residència

Conveni Tallers

X