PRESSUPOST 2019

(+5% respecte 2018)

INGRESSOS

100%

TOTAL INGRESSOS

3.079.216,03€

76%

Vendes i prestació de serveis

2.333.940,78€

20%

Quotes i subvencions

611.662,01€

4%

Altres ingressos

133.613,24€

DESPESES

100%

TOTAL DESPESES

3.079.216,03€

66%

Personal

2.040.717,42€

21%

Compres

634.039,31€

11%

Serveis exteriors

328.517,65€

2%

Altres despeses

75.941,65€

X